Informata te Pergjithshme

Lizingu Financiar është qera financiare ku Lizingdhënësi (Qeradhënësi) e blen, dhe i jep me qera asetin e zgjedhur nga Lizingmarresi (Qeramarrësi), për periudhë të caktuar kohore. Pas përmbushjes së obligimeve të parapara me kontratë, Lizingmarrësi bëhet automatikisht pronar i asetit.

 

Lizingu financiar gjithmone i nënkupton tri pale te interesit:

  • Furnitori objektit të lizingut (prodhuesi apo shitësi),
  • Shfrytezuesi i objektit/asetit, qe eshte marres i lizingut,
  • Dhënësi i lizingut (Kompania e lisingut).

 

 

 

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com