Lizingu Financiar

Nënkupton një marrëdhënie financiare në të cilën Lizingdhënësi hyn në një marrëveshje me shkrim me Lizingmarrësin e cila i jep Lizingmarrësit të drejtën e posedimit dhe përdorimit të Asetit objekt Lizingu (i perzgjedhur nga lizingmarresi) për periudhën e caktuar të kohës në këmbim të pagesës nga Lizingmarrësi të kësteve të përcaktuara.

 

Pas përmbushjes së obligimeve të parapara me kontratë, Lizingmarrësi bëhet automatikisht pronar i asetit.

 

 

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com