Dokumentet e nevojshme

 

Dokumentet e nevojshme per individet:

 • Oferta e Shitësit/Pro-Fatura/ Parakontrata e shitblerjes (në emër të Raiffeisen Leasing)
 • Aplikacioni për Lizing (i plotësuar dhe i nënshkruar)
 • Një dokument identifikimi: Letërnjoftim ose Pasaportë
 • Patentë Shoferi (vetëm për Vetura)
 • Vërtetim nga punëdhënësi që përcakton pagesën mujore bruto, pozita dhe kohëzgjatjen në punë (Ndalesa Administrative)
 • Kontrata e punës lëshuar nga punëdhënësi
 • Fatura e KEK-ut,jo me e vjetër se 3 muaj(Nese eshte ne emer te personit tjetër, atëher duhet edhe leternjoftimi i personit ne emer te te cilit eshte leshuar fatura).
 • Gjendja e llogarise (6 mujore)

 

Dokumentet e nevojshme per bizneset:

 • Oferta e Shitësit/ Pro-fatura (e plotësuar)
 • Aplikacioni për Lizing (i plotësuar dhe i nënshkruar)
 • Dokument Identifikimi: Pasaportë, letërnjoftim e Republikës se Kosovës te pronarëve dhe -personave te autorizuar
 • Patent shoferi (vetem per vetura)
 • Çertifikata e Regjistrimit të biznesit në Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë ( jo me e vjeter se 3 muaj)
 • Informata mbi Biznesin e regjistruar ne Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë www.arbk.org ( jo me e vjeter se 3 muaj)
 • Certifikata e regjistrimit për TVSH (nëse kompania është e regjistruar me TVSH)
 • Statuti i kompanisë (nëse kompania është e regjistruar si Sh.p.k.)
 • Pasqyrat financiare ( Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e te ardhurave per vitin 2010,2011 dhe TM1 2012)
 • Pershkrimi i biznesit (veprimtaria, clientet, aktivitetet, konkurenca etj)
 • Kontratat e kredive ne bankat tjera ( nese keni)
 • Kontratat aktuale dhe Referencat
 • Gjendja e llogarise ne Bankat e tjera qe bashkpunoni (6 mujori i fundit)
 • Gjendja e Tatimpaguesit, i leshuar nga Administrata Tatiomore te Kosoves

 

international

Kontakti

  Raiffeisen Leasing Kosovo LLC Rr. UÇK nr.222, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel:+383 (38) 222 222 340 / 341  E-mail:info.leasing@raiffeisen-kosovo.com